Zoeken
Onderzoeksresultaat
11 september 2019

Nederlandse jongeren over polarisatie

De Nationale Jeugdraad (NJR) schreef in 2017 een rapport over polarisatie in Nederland vanuit de beleving van jongeren. NJR ging hiervoor op verschillende plekken in Nederland in gesprek met in totaal 40 jongeren, ook 515 jongeren vulden een enquĂȘte in. Op basis van deze resultaten formuleerde NJR aanbevelingen voor professionals, organisaties en overheden.

Uit het onderzoek bleek dat jongeren in Nederland over het algemeen tevreden zijn over de kansen die worden aangeboden. Het valt op dat jongeren met bepaalde groepen vaak niet in contact komen terwijl er wel (negatieve) beeldvorming over die groepen is. Dit komt mede door de invloed van de (voornamelijk social) media.

De jongeren gaven aan verschillende vormen van onrechtvaardigheid te ervaren. De ervaren onrechtvaardigheid wordt niet altijd gezien of begrepen door anderen. In de praktijk betekent dit dat jongeren hun gevoelens over onrechtvaardigheid niet op een goede manier kunnen uiten. Ten slotte blijkt dat het vertrouwen van jongeren in de media heel laag is. Dit geldt in mindere mate ook voor het vertrouwen tussen jongeren en de politie en tussen jongeren en het onderwijs. Op basis van het onderzoek is een analyse gemaakt van de polarisatie in de samenleving vanuit de beleving van jongeren.

Het stille midden

Polarisatie veronderstelt dat er twee identiteiten tegenover elkaar staan.
Om polarisatie te vermijden, is het volgens Bart Brandsma van belang om in het midden te gaan staan. Het midden is de plek waar gedepolariseerd wordt, door oprecht vragen te stellen aan anderen. Sociale cohesie zit in het midden en daarvoor moeten de polen door mensen losgelaten worden.

De uitkomsten van het NJR-onderzoek laten zien dat jongeren zich sterk identificeren met een bepaalde identiteit, maar die ook goed kunnen nuanceren. De jongeren uit de interviews tonen aan zich te kunnen bewegen naar het midden waarin er ruimte is voor redelijke gesprekken met elkaar en begrip voor een ander. Ze gaan graag in gesprek met andere groepen om te luisteren naar hun verhalen. Polarisatie lijkt soms op het eerste gezicht veel heftiger dan het in de werkelijkheid is.

Kortom, jongeren hebben heel erg behoefte aan identificatie om een heldere identiteit te bezitten, maar staan ook open voor verbinding met andere groepen jongeren. Ze laten daarmee zien polarisatie niet te willen versterken, maar ook onderdeel te kunnen zijn van het midden.

Lees het NRJ-onderzoek hier