Zoeken
Tools & tips
30 mei 2020

Polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden onderzocht

Oorzaken, behoeften jongerenwerkers en beschikbare kennis en tools

Het Nederlandse Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) onderzocht hoe jongeren in niet-stedelijke gebieden aankijken tegen mensen met een migratieachtergrond, en hoe zij aan hun denkbeelden komen. Hoe gaan jongerenwerkers om met polarisatie en extreme ideeën onder jongeren, en wat hebben zij nodig om dit effectief aan te kunnen pakken? KIS beantwoordt deze vragen in een verkennend onderzoek. Ook brachten ze in kaart welke werkwijzen en tools door jongerenwerkers kunnen worden ingezet.

De situatie in Nederlandse niet-stedelijke gebieden verschilt wezenlijk van die in de Randstad. Er zijn voor jongeren in niet-stedelijke gebieden minder ontmoetingsmogelijkheden met mensen met een andere culturele achtergrond. Ze zijn voor informatie en beeldvorming over mensen met een migratieachtergrond meer afhankelijk van berichtgeving in (sociale) media, de opvattingen van vrienden en ouders spelen een relatief grote rol, en er is soms sprake van een sterke groepsdruk. Ook hebben jongeren in niet-stedelijke gebieden relatief vaker een lagere opleiding en voelen zij zich daardoor achtergesteld. Mede omdat de werkgebieden in niet-stedelijke gebieden veel groter zijn,  is er hier minder uitwisseling van ervaringen en kennis op het thema polarisatie tussen jongerenwerkers. Er is daarom bij deze jongerenwerkers behoefte aan aanvullende of specifieke aanpakken.

Er is al veel beschikbaar aan methoden die kunnen worden ingezet in niet-stedelijke gebieden. Deels gebeurt dit al, maar deels is het aanbod te weinig bekend of wordt het niet gebruikt. Ook moet er voor een deel nog passend aanbod worden ontwikkeld. Het is aan te bevelen dat kennis over wat al beschikbaar is nog meer wordt gedeeld met het werkveld. Uit het KIS-onderzoek blijkt dat er nog het nodige werk te doen is, met name op het gebied van gemeenschappelijke handelingsperspectieven (‘wanneer ingrijpen, wanneer worden grenzen overschreden’) en een gedeeld referentiekader binnen de organisatie.

Publicatie en factsheet

De publicatie die bij dit onderzoek hoort is hier te downloaden. Bekijk daarnaast ook deze factsheet, waarin KIS kort de oorzaken van polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden, de behoeften van jongerenwerkers, en de beschikbare kennis en tools heeft beschreven.

Bron: Kennisplatform Integratie en Samenleving

Praktijkvoorbeelden

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

Meer info

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Meer info

Zelfmoord leidt tot polarisatie in moskee

Meer info