Onderzoeksresultaat
29 juli 2021

Vlaams Vredesinstituut ontwikkelt origineel denkkader over polarisatie

Onderzoeker Maarten Van Alstein geeft op basis van wetenschappelijke literatuur een dieper inzicht in polarisatie en conflict. Hoe kan je geweldloos omgaan met tegenstellingen en spanningen?

Foto: Klaus Nielsen, Pexels
Foto: Klaus Nielsen, Pexels

Het rapport van het Vlaams Vredesinstituut geeft op basis van wetenschappelijke literatuur een dieper inzicht in polarisatie en de verschillende vormen ervan en verduidelijkt dat polarisatie en conflict deel uitmaken van een open en pluralistische democratie. Toch kan polarisatie ook schadelijk zijn. Om het evenwicht tussen democratische en schadelijke polarisatie te helpen herstellen ontwikkelt het Vlaams Vredesinstituut in dit rapport een origineel denkkader dat houvast kan bieden aan wie - professioneel of als geïnteresseerde burger - interesse heeft in polarisatie in Vlaanderen.

De bezorgdheid over polarisatie in de samenleving neemt toe. In de media en het publieke debat komt die zorg naar voren in tal van actuele maatschappelijke analyses. Beleid en vormingspraktijk in Vlaanderen zetten sinds enkele jaren in op strategieën om met polarisatie om te gaan.

Polarisatie is een complex fenomeen. Om beleid en praktijk goed te informeren, is het belangrijk dat polarisatie geen containerbegrip wordt waarmee allerhande tegenstellingen, spanningen en conflicten zonder veel onderscheid op één hoop gegooid worden.

Met de nota Polarisatie, conflict en vrede – Geweldloos omgaan met tegenstellingen en spanningen wil Maarten Van Alstein, onderzoeker aan het Vlaams Vredesinstituut, bijdragen aan de reflectie over polarisatie en hoe er best mee om te gaan. Op basis van inzichten uit de literatuur brengt hij in kaart in welke vormen polarisatie zich kan voordoen. Hij duidt ook het onderscheid en de wisselwerking met conflict. Vervolgens staat Van Alstein stil bij wat deze inzichten uit de literatuur betekenen voor beleid en praktijk. Zo schetst hij de krijtlijnen van een referentiekader om op een geweldloze manier om te gaan met polarisatie.